Witamy na stronie BIP Naczelnej Rady Adwokackiej

Status Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowych Rad Adwokackich, organizację, przedmiot działalności, kompetencje i organy Adwokatury oraz te same informacje dotyczące organów izb adwokackich i zespołów adwokackich reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, zm. poz. 2320). Poniżej link do aktualnego brzmienia Ustawy. Gdy w treści niniejszej informacji pojawia się „art.” Oznacza to odesłanie do konkretnego artykułu tej Ustawy.

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.

Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną.

Sprawy przyjmowane są w sekretariatach poszczególnych organów Adwokatury, organów izb adwokackich oraz sekretariatach zespołów adwokackich, korespondencyjne lub pocztą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

UWAGA! Wnioski o dostęp do informacji publicznej, innej niż informacje opublikowane poniżej lub wynikające z Ustawy, przyjmowane są w sposoby opisane wyżej, a także zwykłą pocztą elektroniczną (nie wymagają identyfikacji nadawcy).

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu z tym, że wnioski o dostęp do informacji publicznej rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpływu.

Informacje publiczne dotyczące poszczególnych organów adwokatury:

 

ORGANY ADWOKATURY

 

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelną Radę Adwokacką tworzą:

1) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;

2) adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie więcej jednak niż ośmiu adwokatów z tej samej izby;

3) dziekani okręgowych rad adwokackich.

Siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej jest m.st. Warszawa.

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

1. reprezentowanie adwokatury;

1a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;

2) nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;

3) nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;

4) ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;

5) ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania;

6) określanie zasad działania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;

7) określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;

8) wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3

9) rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;

10) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;

11) rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;

12) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;

13) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;

14) uchwalanie regulaminów dotyczących:

a) zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1

b) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,

c) zasad funkcjonowania rad adwokackich,

d) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,

e) wzorów pieczęci organów adwokatury,

f) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,

g) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1,

h) działania rzeczników dyscyplinarnych,

i) zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,

j) zasad wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej,

k) dopełnienia obowiązku zawodowego adwokatów w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez adwokatów;

15) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;

16) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

17) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.

Naczelna Rada Adwokacka udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o adwokatach, aplikantach adwokackich i prawnikach zagranicznych obejmujące imię i nazwisko adwokata, aplikanta adwokackiego lub prawnika zagranicznego oraz numer wpisu na listę. 

Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12.

Skład Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowany jest w odrębnej zakładce.

 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny


Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z członków oraz zastępców członków. Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne oraz jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.

Skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego opublikowany jest w odrębnej zakładce.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury


Do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców.

Rzecznik Dyscyplinarny i Jego zastępcy wymienieni są w odrębnej zakładce.

 

Wyższa Komisja Rewizyjna


Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury. Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków. Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.

Skład Wyższej Komisji Rewizyjnej wymieniony jest w odrębnej zakładce.

W razie pytań proszę kontaktować się z Koordynatorem do Spraw Dostępu do Informacji Publicznej Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokatem Sławomirem Krzesiem, adres e-mail: informacja.publiczna@nra.pl, tel. 603999810

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.